Motiveringsplicht selectie onderhandse opdrachten

In art. 1.4 van de Aanbestedingswet staat dat een aanbesteder bedrijven voor enkel- en meervoudig onderhandse opdrachten dient te selecteren op basis van objectieve criteria en dat een aanbesteder op verzoek van een ondernemer dient te kunnen motiveren waarom hij die bedrijven heeft geselecteerd.

In de Gids Proportionaliteit staat dat als ondernemers daarnaar vragen, overheden verplicht zijn te motiveren waarom bepaalde bedrijven zijn uitgenodigd.

Artikel 1.4

1  Een aanbestedende dienst die, of een speciale-sectorbedrijf dat voornemens is een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tot het verrichten van werken, leveringen of diensten te sluiten, bepaalt op basis van objectieve criteria:
 • de keuze voor de wijze waarop de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf voornemens is de overeenkomst tot stand te brengen;
 • de keuze voor de ondernemer of ondernemers die worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure.

 • De aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf draagt zorg voor het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in het eerste lid.

  De aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf verstrekt een ondernemer op diens schriftelijk verzoek de motivering van de in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde keuze.

  Veel overheden gebruiken een groslijstsystematiek om de selectie van bedrijven voor onderhandse opdrachten te kunnen motiveren.

  Heb je een vraag over de motivatie van de selectie bij onderhandse opdrachten?

  [gravityform id="1" title="false" description="true"]
Reactie plaatsen